Discounts

      1.單筆訂單任意商品購物滿2件折扣20%
      2.單筆訂單任意商品購物滿3件折扣25%
      3.單筆訂單任意商品購物滿4件折扣30%
      4.單筆訂單任意商品購物滿5件折扣35%
      5.單筆訂單任意商品購物滿6件折扣40%


以上折扣在結賬的時候自動套用,無需輸入折扣碼。